Het is nog nooit gebeurd

Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren

Het uitvoeren van risicomanagement is noodzakelijk om goed inzicht te krijgen in de werkelijke situatie en onzekere factoren van uw bouwproject. Het is belangrijk om proactief te kunnen beslissen en te kunnen handelen naar mogelijk komende risico’s. Wij onderzoeken uw bouwproject continu en systematisch op mogelijk onverwachte gebeurtenissen.

Eigen verantwoordelijkheid

Risicomanagement is de verantwoordelijkheid van ieder teamlid bij uw bouwproject en kan dus niet geheel worden uitbesteed aan een externe partij. Heemels kan u wel ondersteunen bij het in beeld brengen van risico’s en het implementeren van beheersmaatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen.

Risicoanalyse

We maken met een integrale risicoanalyse van uw bouwproject de stand van zaken inzichtelijk. Het resultaat is een lijst met risico’s gesorteerd op volgorde van de grootte van de bedreiging voor het project. We benoemen de mogelijke maatregelen om de kans dat het risico optreedt te verkleinen of de gevolgen van het risico te verkleinen. Deze risicoanalyse herhalen we bij grote veranderingen en aan de start van een nieuwe projectfase.

Basismaatregelen

Samen met u besluiten we welke maatregelen uit de risicoanalyse daadwerkelijk worden genomen. Dit gebeurt op basis van een inschatting van het verwachte effect van de beheersmaatregel en de kosten of inspanning die de beheersmaatregel vergt. Tevens stellen we vast wie de beheersmaatregelen daadwerkelijk gaat uitvoeren of wie verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Implementatie

Op regelmatige basis kijken we of de beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Na de evaluatie van de beheersmaatregelen maken we een update van de risicoanalyse. We bekijken welke risico’s niet meer actueel zijn door genomen maatregelen of door het verstrijken van de tijd. Ook worden mogelijke nieuwe risico’s geïnventariseerd.

Bespreekt u liever uw wensen?

Bel ons: 040 750 52 80

Delen is vermenigvuldigen

Cofounder en partner